Zgłoszenie reklamacyjne powinno, choć nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać przedłożone Sklepowi na czytelnym formularzu zawierającym:
1. imię i nazwisko,
2. numer zamówienia,
3. opis niezgodności towaru z umową,
4. datę zakupu.
1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bombkipl@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 600 111 594 Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora sieci, z której wykonano połączenie.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
Towar odsyłany do Sprzedającego musi być starannie zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport. Przesyłany towar powinien być kompletny.
Zgodnie z artykułami kodeksu cywilnego Kupujący jest zobowiązany zbadać przesyłkę i jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godz. od odbioru przesyłki zgłosić uszkodzenie rzeczy lub braki w przesyłce. Po tym czasie korzyści i ciężary związane z rzeczą sprzedaną przechodzą na kupującego.
Reklamacji (rękojmi) nie podlegają uszkodzenia mechaniczne wynikające z użytkowania (pęknięcia, złamania).
Reklamowany towar należy odesłać nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady.
NIE PRZYJMUJEMY PACZEK ZA POBRANIEM I PACZKOMATÓW
Warunki zwrotu towaru
1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od dnia: otrzymania zakupionego Towaru – w przypadku umów sprzedaży,
2. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia od umowy stosowne oświadczenie w tym zakresie należy dostarczyć na adres: bombkipl@gmail.com.
W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą, a konsument zobowiązany jest do zwrotu dostarczonego mu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
Koszt zwrotu towaru ponosi konsument.
Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego związanych z tym dodatkowych kosztów.
Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego, za wyjątkiem sporów, w których jedną ze stron jest konsument, w takim wypadku spory te będzie rozpatrywał sąd określony według zasad ogólnych prawa procesowego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Pamiętaj również, że zgodnie z prawem konsumenckim niektóre produkty nie są objęte prawem odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (możliwością zwrotu).
Dotyczy to między innymi następujących produktów: - produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. bielizna, szczoteczki do zębów, depilatory, kremy, podkłady itp.; - nagrania dźwiękowe, wizualne jak również gry i programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia; - produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
NIE PRZYJMUJEMY PACZEK ZA POBRANIEM I PACZKOMATÓW